hello@profitcrew.pl
730 666 380

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI PROFITCREW
wraz z Polityką Cookies strony www.profitcrew.ploraz informacją o korzystaniu przez Administratorów z narzędzi analitycznych

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – informujemy Państwa o:

I. Tożsamości administratorów danych osobowych:

Współadministratorami Państwa danych osobowych pozyskanych w związku, są:

1) Profitcrew Limited z siedzibą w Nuneaton (Wielka Brytania), Flat 6 Avon Lodge, 27 Manor Park Road, Nuneaton, United Kingdom, CV11 5HB, wpisaną do Companies House pod numerem 12444017, NIP: GB 341782008;

2) Profitcrew Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 13/1B, 50-037 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000792501, NIP: 8133817632, REGON: 383726622

- dalej łącznie jako: „Administratorzy”, a każdy z osobna jako: „Administrator”.

Jednocześnie informujemy, że Profitcrew Limited wyznaczyła w Polsce przedstawiciela – drugiego ze współadministratorów danych, tzn. Profitcrew Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu.

II. Wspólnym punkcie kontaktowym Administratorów:

Administratorzy wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy – w związku z czym mogą Państwo skontaktować się z Administratorami poprzez wiadomość e-mail na adres: hello@profitcrew.pl.

III. Celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe Administratorzy będą przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:w celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane poprzez formularz kontaktowy na stronie www.profitcrew.pl – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratorów, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

1) w celu dopisania Państwa do listy wysyłkowej newslettera Profitcrew – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratorów, przejawiający się w dostarczaniu Państwu, na Państwa życzenie, informacji o ofertach i promocjach Administratorów oraz wydarzeniach organizowanych przez Administratorów, jak również materiałów edukacyjnych dotyczących e-commerce (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

2) w celu realizacji przez Administratorów ich prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 1 lub 2 powyżej, to jest zwłaszcza informowania w inny sposób o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

3) niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 1, 2 lub 3 powyżej wyrazili Państwo Administratorom dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku nawiązania współpracy wyłącznie z jednym z ww. Administratorów, na podstawie umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą/zleceniodawcą, Państwa dane osobowe ten Administrator będzie przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych przez Administratora usług (w szczególności marketingowych), a w tym na cele sprawozdawcze i księgowe (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) w celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną (jako osoba fizyczna) lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy – w szczególności umowy opiewającej na usługi marketingowe (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) w celu kontaktu z Państwem w związku z wykonywaniem umowy, zawartej przez Administratora z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podstawę prawną przetwarzania stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia prawidłowego wykonywania umowy z jej kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 powyżej, to jest zwłaszcza informowania w inny sposób o świadczonych usługach oraz ich promowania (podstawa prawna przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

5) niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3 lub 4 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

IV. Wymogach odnośnie wskazania danych osobowych:

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

1) realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;

2) wykonywania umowy (np. o usługi marketingowe) - podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy, np. wystawiania faktur oraz regulowania płatności;

3) wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub osobą prawną, której są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi właściwego kontaktu z jego kontrahentem, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zawartej z nim umowy;

4) odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

V. Odbiorcach danych osobowych:

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

1) Administratorzy, a także ich reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy;

2) podmioty współpracujące z Administratorami, w szczególności powiązane osobowo z Administratorami;

3) podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi (m.in. księgowe, IT);

4) podmioty wspomagające Administratorów w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Powierzenie Państwa danych osobowych innym podmiotom następuje zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności, przy zastosowaniu właściwych środków technicznych i organizacyjnych.

VI. Przewidywanym okresie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:

1) zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3) cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4) wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VII. Państwa uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratorów dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:

1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;

2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub Administratorów – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, posiadający siedzibę przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

VIII. Zabezpieczeniach danych, stosowanych przez Administratorów:

Jednocześnie informujemy, że celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych Administratorzy stosują m.in.:

1) wewnętrzną strategię kontroli obiegu informacji opartą o zasadę ograniczonego zaufania wobec osób trzecich, wiadomości nieautoryzowanych oraz liczby treści poufnych przekazywanych drogą elektroniczną;

2) systemy zabezpieczeń systemów informatycznych, oparte o: brak dostępu do treści osób trzecich, złożone hasła, określane jako silne i bezpieczne dla użytkownika.

IX. Możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

Ze względu na siedzibę Profitcrew Limited, Państwa dane administrowane lub współadministrowane przez tę spółkę mogą być przekazane do Wielkiej Brytanii, która jednak stosuje odpowiedni stopień ochrony, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Ponadto, z pomocą podmiotów wspomagających jego działalność w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, Administratorzy mogą przekazać wybrane dane osobowe do innych państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

X. Zamiarze zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych:

Administratorzy nie zamierzają dokonywać profilowania lub zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, innych danych kontaktowych).

Administratorzy mogą jednak wykorzystywać zapisane w Państwa urządzeniach pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, w celach analitycznych i statystycznych – zgodnie z poniższymi informacjami (Polityka Cookies oraz Google Analitycs, Facebook Pixel).

Polityka Cookies w serwisie internetowym profitcrew.pl

Administratorzy wykorzystują tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z Państwa komputerem, smartfonem lub tabletem. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie) pliki cookies są wykorzystywane przez Administratorów:

1) w celach analitycznych, tzn. śledzenia Państwa ruchu internetowego (dlaczego i jak? – o tym w ramach sekcji „Google Analitycs, Facebook Pixel”);
2) w celu profilowania wyświetlanych Państwu reklam dla grup użytkowników, posiadających podobne cechy (np. wiek, przybliżona lokalizacja, historia przeglądania stron internetowych).

Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.

Zezwolenie na korzystanie z plików cookies oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie lub tablecie), a Administratorzy będą mogli uzyskiwać do nich dostęp.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratorów plików cookies, nie powinni wyrazić na nie zgody, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony profitcrew.pl.

Google Analitycs, Facebook Pixel

Administratorzy informują również o korzystaniu z funkcjonalności Google Analitycs oraz Facebook Pixel.

Wskazane narzędzia umożliwiają pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych Administratorów. Celem korzystania z tych funkcjonalności jest usprawnienie marketingu internetowego Administratorów i w efekcie generowanie większej sprzedaży ich usług – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Biblioteki Google Analytics wykorzystują pliki cookies, aby „zapamiętać” jakie ruchy użytkownik wykonywał na poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, jak również w trakcie poprzednich interakcji z witryną profitcrew.pl.

Facebook Pixel pozwala Administratorom na analizę jakie działania podejmują osoby odwiedzające witrynę profitcrew.pl, które jednocześnie są zarejestrowane w portalu Facebook i w nim zalogowane, oraz z jakich urządzeń korzystają.

Biorąc pod uwagę funkcjonalność Google Analytics oraz Facebook Pixel, informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę profitcrew.pl, zgromadzone w ramach tych narzędzi, mogą być przekazywane partnerom Administratorów, w szczególności Google oraz Facebook, na potrzeby realizacji efektywnych kampanii reklamowych Administratorów, celowanych w konkretne grupy odbiorców.

Jeżeli w trakcie korzystania z witryny profitcrew.pl nie chcą być Państwo „śledzeni” przez Google Analitycs oraz Facebook Pixel, prosimy nie wyrażać zgody na korzystanie z plików cookies, zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z witryny.

Więcej informacjo o tym, jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryny profitcrew.pl znajdą Państwo pod adresem:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
W razie jakichkolwiek wątpliwości co do gromadzenia danych o odwiedzających witrynę na cele statystyczne zapraszamy do kontaktu z Administratorów, np. z wykorzystaniem wspólnego punktu kontaktowego.